Disclaimer

Door het verkrijgen van toegang tot deze website van WagenPlan B.V. alsmede de hierin verkregen materialen en gegevens, zijn de volgende voorwaarden (hierna genoemd ‘Disclaimer’) van toepassing. Wij verzoeken u deze goed te lezen.

Algemeen

Door het raadplegen en gebruiken van deze website (www.WagenPlan.nl), verklaart u zich automatisch akkoord met de inhoud van deze disclaimer, onverminderd de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van WagenPlan.
In geval van tegenstrijdigheden of onjuistheden tussen deze disclaimer en de algemene voorwaarden van de producten van WagenPlan zullen de algemene voorwaarden te allen tijde prevaleren. 

Gebruik van onze website

WagenPlan biedt deze website en de inhoud “as is” aan. De informatie op deze internetsite is bedoeld als algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

WagenPlan neemt alle zorgvuldigheid in acht om informatie te verstrekken die juist, actueel en volledig is. Ondanks alle zorgvuldigheid in de samenstelling van de content van haar website, kan WagenPlan niet instaan voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de geboden informatie. WagenPlan beheert en onderhoudt haar website voor gebruik in Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie ook geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Indien u deze internetsite vanuit andere landen gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor het handelen in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving.

WagenPlan kan geen garanties afgeven ten aanzien van het foutloos of ononderbroken functioneren van haar website. Vanzelfsprekend zal WagenPlan er alles aan doen om haar website voor de gebruiker beschikbaar te houden.

De gebruiker van deze website onthoudt zich van iedere activiteit die het functioneren van deze website of de geboden informatie of onderliggende software kan beïnvloeden of in strijd is met wettelijke bepalingen. 

Gebruikersnamen en wachtwoorden

Sommige delen van onze website zijn alleen toegankelijk na identificatie door middel van gebruikersnaam en wachtwoord. Gebruikersnamen en wachtwoorden zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Zij moeten steeds geheim worden gehouden en op een veilige plaats bewaard. In geval van verlies, diefstal, openbaarmaking of misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden (of het vermoeden ervan) dient u WagenPlan hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Schade als gevolg van oneigenlijk gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden zijn te allen tijde voor rekening van de houder van de gebruikersnaam.

Producten, diensten internetsites van derden

Daar waar op de website door middel van hyperlinks wordt verwezen naar internetsites van derden, houdt dit niet in dat WagenPlan de producten of diensten, die via deze internetsites worden aangeboden, aanbeveelt. Het gebruik van deze internetsites waarnaar verwezen wordt is voor uw eigen risico en WagenPlan wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites uitdrukkelijk af. WagenPlan controleert de internetsites van derden niet op nauwkeurigheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid. 

Online communicatie

WagenPlan adviseert om vertrouwelijke informatie (op welke wijze dan ook) niet per e-mail aan WagenPlan te zenden. Mocht u toch hiertoe besluiten, dan geeft u daarmee op voorhand aan dat u met deze risico’s bekend bent en deze als zodanig accepteert. WagenPlan zal zich, binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid, inspannen om vertrouwelijke informatie van de website te beschermen. WagenPlan aanvaardt echter geen enkel risico en aansprakelijkheid ten aanzien van tekortkomingen in de bescherming van vertrouwelijke informatie.

Intellectueel eigendom

WagenPlan behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch beeldmateriaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de weergegeven informatie voor eigen (persoonlijk) gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder vooraf uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van WagenPlan, te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. 

Uitsluiting aansprakelijkheid

WagenPlan en haar leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schades, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriële schade inclusief winstderving die op enigerlei wijze door het gebruik van deze website zou kunnen ontstaan.

WagenPlan aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid met betrekking tot:

 1. defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website.
 2. de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld
 3. het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan WagenPlan of aan u.
 4. het al dan niet functioneren van deze website.
 5. misbruik van de website.
 6. het verlies van gegevens.
 7. het downloaden of gebruik van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld.

Deze uitsluiting geldt tevens voor de bestuurders en personeelsleden van WagenPlan. In geval van oneigenlijk gebruik van de website van WagenPlan is de website-bezoeker te allen tijde aansprakelijk voor alle directe dan wel indirecte schade die hieruit voortvloeit.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met (het gebruik van) deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

WagenPlan behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer)
te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om de informatie verstrekt via deze website en deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de
hoogte bent.

 

Kunnen wij je helpen?
Chat online
Waarom WagenPlan?
 • Persoonlijke ondersteuning
 • Compensatie CO2 uitstoot
 • Geen verrassingen achteraf
 • Hoge klanttevredenheid
8.3
Gebaseerd op
804 reviews
Bekijk rapportcijfers