Schriftelijk in beroep gaan

Beroep bij de Officier van Justitie

Indien u het niet eens bent met de beschikking, dan kunt u hiertegen schriftelijk beroep instellen bij de officier van justitie. Dit dient te gebeuren voor de genoemde datum in de bekeuring. Het adres is Officier van Justitie, p/a postbus 50000, 3500 MJ Utrecht.

Bij verzending per post is een beroepschrift tijdig ingediend indien:

 • het voor het eind van de termijn is gepost (datum poststempel is bepalend) en;
 • mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen. 

In uw beroepsschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met de aan u opgelegde sanctie. Ook vermeldt u uw:

 • naam
 • geboortedatum
 • adres
 • voorna(a)m(en)
 • geboorteplaats
 • IBAN nummer

Het beroepsschrift moet worden ondertekend en voorzien zijn van een dagtekening. U dient bij uw beroepsschrift een kopie van de beschikking mee te sturen. Wanneer u wenst te worden gehoord, dient u dit in uw beroepsschrift aan te geven, onder vermelding van een telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Contstatering op kenteken

Als de sanctie u is opgelegd omdat het kenteken van het motorrijtuig of de aanhangwagen waarmee de overtreding is gepleegd op uw naam staat, kan de beschikking onder meer worden vernietigd als u:

 • aannemelijk maakt dat tegen uw wil door een ander van het motorrijtuig of de aanhangwagen gebruik is gemaakt en dat u dat gebruik redelijkerwijs niet hebt kunnen voorkomen;
 • een voor een termijn van ten hoogste drie maanden schriftelijk bedrijfsmatig aangegane huurovereenkomst overlegt, waaruit blijkt wie ten tijde van de gedraging de huurder was;
 • een vrijwaringsbewijs overlegt waaruit blijkt dat u ten tijde van de gedraging geen eigenaar of houder meer was van het betrokken motorrijtuig of de aanhangwagen.

Beroep bij de kantonrechter

Indien u het niet eens bent met de beslissing van de officier van justitie, dan kunt u hiertegen schriftelijk beroep instellen bij de kantonrechter. Dit dient te gebeuren binnen de beroepstermijn. De beroepstermijn bedraagt zes weken en begint te lopen op de dag na de verzenddatum van de beslissing van de officier van justitie. Bij verzending per post is een beroepschrift tijdig ingediend indien het:

 • voor het eind van de termijn is gepost (datum poststempel is bepalend) en;
 • mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

U stuurt het beroepschrift naar de officier van justitie op het aan de voorzijde vermelde adres. Beroep bij de kantonrechter kan worden ingesteld op een van de volgende gronden:

 • de gedraging is niet verricht of de gedraging is niet door u verricht (behalve als de sanctie aan u als kentekenhouder is opgelegd, zie daarvoor het laatste gedachtenstreepje);
 • de officier van justitie had, gelet op de omstandigheden waaronder de gedraging heeft plaatsgevonden, een lagere sanctie moeten vaststellen, of de beschikking moeten vernietigen;
 • de officier van justitie had de beschikking moeten vernietigen op grond van artikel 8 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (zie ook onder punt 5).

In uw beroepschrift moet u verder vermelden uw:

 • naam
 • geboortedatum
 • adres
 • voorna(a)m(en)
 • geboorteplaats
 • IBAN nummer

Het beroepschrift moet worden ondertekend en voorzien zijn van een dagtekening. U dient bij uw beroepschrift een kopie van de beslissing mee te sturen!


Voor de behandeling van uw beroep door de kantontrechter dient zekerheid gesteld te worden voor de betaling van de sanctie. De officier van justitie zal u hierop wijzen nadat deze uw beroepschrift heeft ontvangen.

De zekerheid moet worden vastgesteld door storting op de rekening van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Dit kunt u doen via elektronisch bankieren. U dient dan het volledige 11-cijferige beschikkingsnummer te vermelden. Dit nummer staat vermeld in de rechterbovenhoek van de beschikking. Als u geen zekerheid stelt, wordt uw beroepschrift niet in behandeling genomen.

Correspondentie

Wanneer u het niet eens bent met de beschikking of de beslissing van de officier van justitie, dan kunt u daartegen beroep instellen bij de officier van justitie respectievelijk de kantonrechter (zie punt 1 respectievelijk punt 3).
Als u vragen hebt over de betaling van de sanctie, dan kunt u deze schriftelijk richten aan het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), Postbus 1794, 8901 CB Leeuwarden. U ontvangt zo spoedig mogelijk antwoord. In uw brief dient u altijd het beschikkingsnummer te vermelden. Het beschikkingsnummer kunt u vinden op de voorzijde van de beschikking.
Het voeren van correspondentie met het CJIB schort uw betalingsverplichting niet op. Denkt u aan de voor u geldende vervaldatum!

Voor Gemeentelijke bekeuringen vindt u het adres op de bijlage bij uw bekeuring.

Verwijzing naar de wet

Voor een nadere omschrijving van de vermelde feitcode wordt verwezen naar de bijlage bij de wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. Deze bijlage kunt u inzien op het politiebureau.

Betaling

WagenPlan wikkelt alle bekeuringen van het CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau) automatisch af. Dit houdt in dat WagenPlan alle beschikkingen direct aan het CJIB betaalt. U betaalt dus niet aan het CJIB maar aan WagenPlan.
U ontvangt van WagenPlan een betalingsverzoek. Op dit betalingsverzoek staan dezelfde gegevens als het CJIB op de beschikkingen vermeldt. We verzenden het betalingsverzoek, net als bij een CJIB beschikking, inclusief acceptgiro. Zo kunt u heel gemakkelijk het geld aan ons overmaken. Mocht u niet of niet tijdig betalen dan zal de beschikking door ons worden doorbelast. Omdat wij echter de beschikking wel hebben voldaan aan het CJIB, is deze doorbelasting zonder de huidige 25% CJIB verhoging. Deze kosten besparen wij u dus. Wel worden er bij een aanmaning administratiekosten (€ 10,-) doorbelast.

Kunnen wij je helpen?
Chat online
Waarom WagenPlan?
 • Persoonlijke ondersteuning
 • Compensatie CO2 uitstoot
 • Geen verrassingen achteraf
 • Hoge klanttevredenheid
8.4
Gebaseerd op
810 reviews
Bekijk rapportcijfers